HUK 203 - Ceza Hukuku Genel H羹k羹mler I

T. C. MALTEPE ÜN襤VERS襤TES襤

HUKUK FAKÜLTES襤

2011-12 Eitim Öretim Dönemi

GÜZ YARIYILI

 

 

Dersin Ad覺:CEZA HUKUKU GENEL  HÜKÜMLER I

Dersin Kodu: HUK 203

Kredisi: T: 3 s./hafta - U:2 s./hafta

Süresi: 5 s./hafta

Yar覺y覺l覺: Güz

AKTS: 6

Türü: Zorunlu

Dili: Türkçe

Öretim Eleman覺 ve 襤letiim Bilgileri

Unvan覺, Ad覺, Soyad覺: Prof. Dr. Hamide Zafer

E-Posta: [email protected]

襤 Telefonu: 0 216 626 10 50 / 2343

Dersle 襤lgili Görüme Saatleri: Perembe 13.00-14.00

 

Ders saatleri (Gün ve saat):

 

 

Gün

Perembe

Cuma

 

Saat

09.00-12.00

09.00-11.00

 

Derslik

Amfi 2

Amfi 2

 

 

Dersin Genel Amac覺:

Ceza Hukuku Genel Hükümler I dersinde, ceza hukukunun ilkeleri ve ceza yasas覺n覺n kii, yer ve zaman bak覺m覺ndan uygulanmas覺 anlat覺lacak ve soyut olarak tüm suçlar için geçerli olan genel unsurlar aç覺klanacakt覺r.  Bu konular覺n kavrat覺lmas覺 için pratik çal覺malar yap覺lacakt覺r.

 

Örenme Ç覺kt覺lar覺 ve Alt Beceriler:

Bu dersin sonunda örenci;

1.Kamu Hukuku’nun bir dal覺 olan Ceza Hukuku’nun ve suç ve ceza kavramlar覺n覺n Ceza Hukuku teknii içerisinde ne olduunu örenecektir.

2. Ceza Hukuku’nun kamu hukukunun dier dallar覺ndan fark覺n覺 ve bunlarla ilikisini alg覺layabilecektir.

3. 襤nsan haklar覺yla ilikisi tart覺覺lmaz olan Ceza Hukuku’nun temel ilkelerini ve ceza sorumluluunun esas覺n覺 örenecektir.

4. Ceza kanunlar覺n覺n zaman, yer ve kii yönünden uygulanma esaslar覺n覺 örenecektir.

5. Suç genel teorisini ve bu balamda her suç bak覺m覺ndan ortak olan suçun unsurlar覺n覺 örenecektir.

 

Genel Yeterlilikler

Ceza Hukuku genel hükümler alan覺nda, üst alan olarak Ceza Hukuku kavram覺n覺 ve bu kavram balam覺nda alt alanlar olarak teknik bir hukuk dal覺 olan Ceza Hukuku’nun genel hükümlerini oluturan alt kavramlar konusunda, insan haklar覺 hukuku ile balant覺 da kurarak eletirel çerçevede düünebilecektir.

 

Öretim Yöntem ve Teknikleri:

Anlat覺m, tart覺ma, eletirme, soru-yan覺t, pratik çal覺ma, ödev problemleri verme ve deerlendirme.

                                                   

Deerlendirme Yöntemi:

Maltepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eitim – Öretim ve S覺nav Yönetmelii gereince, yar覺y覺l içi ara s覺nav覺 (%40), yar覺 y覺l sonu s覺nav覺 (%60).

 

Önkoul:

Yok.

 

Ders Kitab覺 / Yard覺mc覺 Okumalar:

Doç. Dr. Hamide ZAFER, Ceza Hukuku Genel Hükümler, TCK m. 1-75, Ders Kitab覺.

Prof. Dr. Nur CENTEL / Doç. Dr. Hamide ZAFER / Yard. Doç. Dr. Özlem ÇAKMUT, Türk Ceza Hukukuna Giri.

Prof. Dr. Nur CENTEL / Doç. Dr. Hamide ZAFER / Yard. Doç. Dr. Özlem ÇAKMUT, Kiilere Kar覺 襤lenen Suçlar, Cilt: I.

Prof. Dr. Nur CENTEL / Doç. Dr. Hamide ZAFER / Yard. Doç. Dr. Özlem ÇAKMUT, Ceza Hukuku Uygulamalar覺.

 

Ders 襤çerii:

Ceza hukukunun ilevi, bölümleri, geliim süreci, dier hukuk dallar覺 aras覺ndaki iliki, tarihi süreçte ceza hukuku, ceza hukukunun temel ilkelerine giri, ceza sorumluluunun esas覺, ceza hukukunda kaynaklar ve yorum, ceza kanunlar覺n覺n uygulanma esaslar覺, suçlular覺n geri verilmesi, suç genel teorisine giri ve bu balamda suçun unsurlar覺 d覺覺nda kalan olgular, suçun unsurlar覺; suçun yasall覺k unsuru, suçun maddi unsuru, suçun hukuka ayk覺r覺l覺k unsuru, suçun hukuka uygunluk nedenleri, suçun kusurluluk unsuru, kusur türleri olarak kast ve taksir.

 

Haftal覺k Program:

 

Haftalar

Tart覺覺lacak/襤lenecek Konular

Örenme Ç覺kt覺 No.*

 1. Hafta

Tan覺ma ve Giri: Ceza Hukuku kavram覺, Ceza Hukuku’nun ilevi, bölümleri, geliim süreci, dier hukuk dallar覺 aras覺ndaki iliki.

1

 2. Hafta

Tarihi süreçte Ceza Hukuku, Ceza Hukuku’nun temel ilkelerine giri.

3

 3. Hafta

 Temel ilkelere devam, ceza sorumluluunun esas覺, Ceza Hukuku’nda kaynaklar ve yorum.

1,3

 4. Hafta

Ceza kanunlar覺n覺n uygulanmas覺 esaslar覺 ( zaman, yer ve kii bak覺m覺ndan uygulanma ile).

4

 5. Hafta

Ceza kanunlar覺n覺n uygulanma esaslar覺na devam.

4

 6. Hafta

Suçlular覺n geri verilmesi.

4

 7. Hafta

Suçlular覺n geri verilmesine devam, suç genel teorisine giri ve bu balamda suçun unsurlar覺 d覺覺nda kalan olgular.

4

 8. Hafta

Ara s覺nav

 

 9. Hafta

Suçun unsurlar覺 konusuna giri, suçun tipiklik unsuru (suçun yasall覺k unsuru + suçun maddi unsuru).

5

10. Hafta

Suçun tipiklik unsuruna devam, suçun hukuka ayk覺r覺l覺k unsuruna giri.

5

11. Hafta

Suçta hukuka uygunluk nedenleri. 

5

12. Hafta

Hukuka uygunluk nedenlerine devam

5

13. Hafta

Suçun kusurluluk unsuru.

5

14. Hafta

Kusur türleri olarak kast ve taksir.

5

15. Hafta

Yar覺y覺l sonu s覺nav覺

 

 

(5. haftadan sonra her hafta daha önce ilenmi konularla ilgili pratik çal覺ma saatleri yap覺lacakt覺r.)

 

DEERLEND襤RME S襤STEM襤:

 

YARIYIL 襤Ç襤 ÇALIMALARI

 

SAYISI

KATKI PAYI(%)

Kat覺l覺m

 

 

Laboratuar

 

 

Uygulama

 

 

Alan Çal覺mas覺

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Ödev

 

 

Sunum

 

 

Projeler

 

 

Seminer

 

 

Ara s覺navlar

1

40

Final

1

60

TOPLAM

 

 

YARIYIL 襤Ç襤 ÇALIMALARININ BAARI NOTUNA KATKISI

1

%40

YARIYIL SONU SINAVININ BAARI NOTUNA KATKISI

1

%60

TOPLAM

2

%100

 

DERS襤N ÖREN襤M ÇIKTILARININ PROGRAM YETERL襤L襤KLER襤 襤LE 襤L襤K襤S襤

 

No

Program Yeterlikleri/Ç覺kt覺lar覺                                                                                           

Katk覺 Düzeyi*

 

1

2

3

4

5

1

Hukuki kavramlar覺 kullanma, kar覺lat覺rma, yorumlama, sonuç ç覺karma ve uygulayabilme becerisi

 

 

 

 

x

2

Pozitif hukuk normlar覺n覺, onlara kaynakl覺k eden tarihsel geliimi dikkate alarak ve hukuk teorisi 覺覺覺nda analiz edebilme yetenei

 

 

 

x

 

3

Hukukun ulusal ve uluslararas覺 boyutlar覺n覺, mahkeme içtihatlar覺 ve uygulamalar覺 takip etmek suretiyle anlama ve ileme yetenei

 

 

 

x

 

4

Gelimi bir adalet nosyonu çerçevesinde kar覺l覺kl覺 hak ve menfaatlerin dengelenmesini salama yeteneinin salanmas覺

 

 

 

x

 

5

Örencinin hukukun uygulanmas覺nda asgari bilgi ve deneyime sahip k覺l覺nmas覺

 

 

 

x

 

6

Mesleki becerilerin yan覺nda, gerek bireysel olarak ve gerekse topluluk önünde kendini ifade edebilme kabiliyetinin kazand覺r覺lmas覺

 

 

 

x

 

7

Pozitif hukukun kavranmas覺 ve uygulanmas覺 yan覺nda, siyaset ve ekonomi gibi disiplinlerden faydalan覺lmas覺 yolu ile pozitif hukuku gelitirici ve yarat覺c覺 kabiliyet edindirme

 

x

 

 

 

8

Bireysel baar覺n覺n yan覺nda, ders içi etkinlikler, farazi dava çal覺malar覺, adliye çal覺malar覺 ve dier mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çal覺ma becerisinin kazan覺lmas覺n覺 salama

 

 

 

x

 

9

Özel Hukuka ilikin sorunlara analitik çözümler üretebilme yeteneini gelitirme

x

 

 

 

 

10

Kamu Hukukuna ilikin sorunlara analitik çözümler üretebilme yeteneini gelitirme

 

 

 

 

x

 

AKTS (襤 Yükü Tablosu)

 

Etkinlikler

Say覺s覺

Süresi (Saat)

襤 Yükü

Ders Süresi(Ara s覺nav haftas覺 dahildir: 14 x toplam teorik ders saati)

14

3

42

Laboratuar

 

 

 

Uygulama

 14

 2

 28

Derse Özgü Staj (varsa)

 

 

 

Alan Çal覺mas覺

 

 

 

S覺n覺f D覺覺 Ders Çal覺ma Süresi(Ön çal覺ma, pekitirme)

14

2

28

Sunum / Seminer Haz覺rlama

 

 

 

Proje

 

 

 

Ödevler

 

 

 

Ara s覺navlar

1

20

20

Yar覺y覺l Sonu S覺nav覺

1

32

32

Toplam 襤 Yükü

150

AKTS Kredisi(=Toplam 襤 Yükü / 25)                                  150/25=6

6

 

Düzenleyen: Prof. Dr. Hamide Zafer

 

Tarih: 23.09.2011

 

襤mza: